Storia Antica

Song: E vui durmiti ancora (And you are still sleeping) 

Expand Window  |   Homepage


   Quann'era nicareddu, cocchi vota, faceva cosi sbagghiati e me matri mi cuntava qualchi storia pi farimi capiri megghiu quantu iu sbagghiava, o chi era piriculusu chiddu chi faceva iu. Na storia chi mi curpiu cchiù assai mi la ricordu ancora, e ora vi la cuntu. 

 

    C'era na vota un cristianu ca doppu ca si maritò pirdiu lu travagghiu. Nun sapennu comu fari pi campari la famigghia, dissi a so' muggheri:- Iu vaiu a circari travagghiu a la parti di fora, tu fatti aiutari di la to' famigghia mentri nun cci sugnu iu. A ddi tempi nun c'eranu cumunicazioni comu ora, e l'uno di l'avutru nun happi cchiù nudda nutizia. Stu cristianu truvò travagghiu nta n'avutru statu, nta lu feu di na pirsuna assai ricca. Doppu quasi vinticincu anni, stu cristianu, avia arricugghiutu na bona summicedda di sordi, e ci dissi a lu so' patruni:- Patruni, aiu mancatu assai di la casa, ora è tempu ca m'arricogghiu a stari cu me muggheri ca avi assai chi nun la viu.

   Lu patruni chiamò lu so' aiutanti e ci dissi di nvardari na mula giuvini e forti e carricalla di ogni beni di Diu. Quannu la mula fu pronti, lu patruni chiamò lu nostru cristianu, e ci dissi: Chista mula è carricata di ogni beni di Diu e ti la dugnu pi la tua fidiltà. Ti dugnu puru sta buzza china di sordi pi fari gudiri la to' famigghia. Però, lu megghiu rialu ca ti pozzu fari iu sunnu chisti cunsigghi ca ti dugnu ora: "Pigghia la via dritta ca nun sbagghi mai!"-- "Hai vistu lu voi? Nè aeri nè oi!" --"Pensa la cosa prima chi la fai ca la cosa pinsata è bella assai!" Nun ti scurdari sti cunsigghi! Lu nostru cristianu partiu e doppu dui jurna di caminari fu avvicinatu di n'avutra pirsuna chi ci addumannò si poteva faricci cumpagnia. Lu nostru cristianu dissi di sì, e si facevanu cumpagnia. Doppu tri ghiorna di caminari, arrivaru a un biviu, e lu cumpagnu ci dissi a lu nostru cristianu:- Pigghiamu di ccà chi accurzamu. Lu nostru cristianu stava dicennu sì, ma subitu pinzò a lu so' patruni chi ci dissi: "Pigghia la via dritta ca nun sbagghi mai.", e ci dissi a lu cumpagnu ca iddu pigghiava a strata chi sapeva, e si sparteru.

   Passò na menzurata e lu nostru cristianu ntisi du' corpa di sparu, e un quartu d'ura dopu dui omini armati sataru d'un muru e ci addumannaru si avia ntisu dui corpa di sparu. Iddu pinzò a lu patruni chi ci dissi: "Hai vistu lu voi? Nè aeri nè oi.", e ci dissi a ddi dui omini chi nun avia ntisu propiu nenti. Li dui omini lu salutaru e pigghiaru la so' strata. Doppu venticincu iorna di caminu, versu sira arrivò vicinu a lo so' casa, e si firmò tuttu emozionatu a taliari la so' casa e pinsari a so' muggheri. D'unni era fermu iddu si viria la finestra aperta di la casa, e improvvisamenti vitti a so' muggheri e vitti puru un preti chi cci iia d'appressu, e viri a so' muggheri chi subitu si vota e abbrazza lu preti...

   Lu cristianu pirdiu la luci di la menti: acchiappa lu retrucarrica chi spuntava nta li vertuli, e aggrizza pi pigghiari la mira. "Iddu tantu tempu fora pi pinsari a la famigghia e so' muggheri truvò cu cui passari lu tempu." Li misi tutti ddui nta lu mirinu e... pinsò a lu patruni chi ci dissi: "Pensa la cosa prima chi la fai, ca la cosa pinsata è bella assai." Iddu posa la scupetta e s'avvicina a la casa. Si fici di curaggiu e tuppuliò. So' muggheri apriu la porta, lu vitti, fici na vuci e l'abbrazzò. Traseru dintra e iddu dumannò a so' muggheri cu era lu preti. So muggheri ci dissi:- Quannu tu partisti mi lassasti ncinta, e chistu è to' figghiu chi studiò e appi la vocazioni di farisi preti.